FACES, FIGURES & FLOWERS by Margareta Sjödin 5 -27 /5 2023

Margaretas engagemang och bidrag till konsten har sträckt sig över många år och flera karriärer. Margareta föddes i Härnösand i norra Sverige. Hon visade en affinitet för konsten i mycket ung ålder. Margareta blev fascinerad av klassisk balett efter besök av en dansare från Stockholm, och började studera på den enda skolan i hemstaden. Även om hon brinner för dans, som hon fortsatte att utöva under hela sin karriär, fann Margareta en speciell tillfredsställelse i bildkonsten. Margaretas första erfarenhet av färg var hemma hos hennes mormor. Hon minns med glädje hur hon gav sina knappar som färgades av vatten.

Från den dagen målade hon med akvarell när hon kunde. Hon började med impressionistiska landskap och porträtt, och fann det naturligt att måla allt som omgav henne. Under somrarna bodde hon i Nordingra, i norra Sverige. Hon tittade på konstnärerna Olle Nordberg och Pelle Aberg med sina stafflimålningar utanför, vilket hon tyckte var en stor inspiration för henne. Under vintern lät Margareta snön falla ner på hennes målningar medan hon arbetade.

Efter gymnasiet studerade hon på Lärarhögskolan i Härnösand. Efter avslutade studier lockade storstaden och Margareta började undervisa i grundskolan i Stockholm. Även om hon tyckte mycket om att undervisa, längtade hon allt mer efter att nå en publik utanför klassrummet. Hon började studera teater på kvällarna, och började provspela samtidigt. Roller inom TV och teater, samt arbete som modell, fick Margareta att ta steget och steg bort från tryggheten i sitt lärarjobb. Hennes karriär som skådespelerska tog fart, med höjdpunkter var hennes roll i "Partaj", rösten för flera Disney-filmer, och att studera med Lee Strassberg i LA. Men under hela denna period fortsatte Margareta att studera och utöva sin första kärlek, bildkonsten. Hon studerade med flera olika lärare i teckning, målning och skulptur. Anmärkningsvärt var ett år som tillbringades på Otis Parsons college med kurser från den japanska målaren Matsumi Kanemitsu, en stor inspiration för henne.

Viktiga var också hennes studier med Keith Finch, utvecklare av en viktig undervisningsmetod som Margareta själv använder idag när hon leder klasser i måleri, monotypi och collografi. Hon har visat sin konst internationellt under de senaste 30 åren och fortsätter idag. Margareta kallar både Sverige och USA sitt hem, men för närvarande tillbringar hon det mesta av sin tid i Stockhom. Hon har tre döttrar, alla vuxna och konstnärer i sin egen rätt. Hanna är bild- och konceptkonstnär (www.hannahellsten.com), Emma är singer-songwriter (www.jedandlucia.com) och Josefina har en klädbutik i Stockholm (www.bazoueira.se).

 (EN) Margareta's involvement in and contributions to the arts have spanned many years and several careers. Margareta was born in Harnosand in the north of Sweden. She demonstrated an affinity for the arts at a very young age. Margareta became fascinated with classic ballet after a visit from a dancer from Stockholm, and began studying at the only school in her hometown. Though passionate about dance, which she continued to practice throughout her career, Margareta found special satisfaction in the visual arts. Margareta's first experience with color was at her grandmother's house. She fondly remembers how she gave her buttons that turned to color with water.

From that day on she was painting with watercolor whenever she could. She began with impressionistic landscape and portraits, finding it natural to paint all that surrounded her. During the summers she lived in Nordingra, in Northern Sweden. She would watch artists Olle Nordberg and Pelle Aberg with their easels painting outside, which she found to be a great inspiration to her. During the wintertime, Margareta would let the snow fall onto her paintings as she worked.

After high school she studied at the Härnösand Institute of Education. After completing her studies the big city beckoned and Margareta began teaching grade school in Stockholm. Although she greatly enjoyed teaching, she increasingly longed to reach an audience beyond the classroom. She began to study theater in the evenings, and began auditioning at the same time. Roles in TV and theater, as well as work as a model, led Margareta to take the plunge and step away from the security of her teaching job. Her career as an actress took off, with high points being her role in "Partaj", the voice for several Disney films, and studying with Lee Strassberg in LA. However, throughout this period, Margareta continued to study and practice her first love, that of the visual arts. She studied with several different teachers in drawing, painting and sculpture. Notable was a year spent at the Otis Parsons college taking classes from the Japanese painter Matsumi Kanemitsu, a great inspiration to her.

Also significant was her studies with Keith Finch, developer of an important teaching method that Margareta uses herself today as she leads classes in painting, monotype, and collography. She has shown her art internationally over the past 30 years and continues today. Margareta calls both Sweden and the United States her home, though currently spending most of her time in Stockhom. She has three daughters, all grown up and artists in their own right. Hanna is a visual and conceptual artist (www.hannahellsten.com), Emma is a singer-songwriter (www.jedandlucia.com) and Josefina has a clothing store in Stockholm (www.bazoueira.se)

Exhibitions, Utställningar i urval:

Margareta har haft över 100 utställningar 1972-2016.
Utställning i Buenos Aires i deras statliga museum Centro Cultural Recoleta. Havet som tema. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China Laser Art Exhibition Fairbank University, Alaska -90. Cure Gallery , LA, US
Nordic Heritage Museum Seattle, US
Museum of the State, Gudalajara, Nexico
Galleri 17 Stockholm, Sweden
Galleri CJ, Västervik, Sweden
Galleri Gruvbjär, Skåne Sweden
Örnsköldsvik Rådhuset (Museum) Sweden, 1998 C3L Tyresö, Sweden, 1999
Trollenäs Castle, Trollenäs, Sweden
Taxinge Castle, Södertälje, Sweden
Partille Slott och konstförening, 2013
The Zorn Museum, Mora Sweden
Gallery Grufbjer, Skane, Sweden, easter 2003 Nordanstig Art Association, Bergsjö, 2002
Swedish and American ArtTreasures, Örebro Castle Sweden, 2001 (svensk-amerikanska historiska artister)
Stora Kopparbergs Museum, Falun Sweden
Laser Art exhibition , Fairbank University, Alaska
La Cupuole, Paris France
Swedish Museum, Chicago US

 

Rewards:

Svenska Dagbladet, The Artist of the Year, Stockholm, Sweden, 1995
Eliason Award -94 som ambassadör för Sverige och svensk kultur i USA.
Sigvard and Marianne Bernadotte Research Fund Sotheby's Auction, NY
Advisor, Shanghai Jiao Tong University Alumni Association, China Utsedd som förmedlare av kinesisk konst av universitetet Jiao Tong i ShangHai -89.
New Sweden: Service in promoting Swedish -American friendship. -88.
"Curator of California Artists of Swedish Heritage" -96.
Utsedd av Swedish American Chamber of Commerce.
Mayor's Certificate of appreciation -83, Tom Bradley: Service to the City of Los Angeles. Startade galleriet S.A.M. Swedish Art in Malibu. Många kända och okända svenska artister har ställt ut.
Utsedd som Årets Artist av Svenska Dagbladet 1995.
Litografi för Segelbåtens dag och utställning på Café Tid - Wetterling Gallery.
Relief "Immigrant", Museum Anna Nordlander, Skellefteå.

 


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published